Motie GroenLinks over basisinkomen unaniem aangenomen

GroenLinksZaterdag, 7 februari, stemde het landelijk congres van GroenLinks in Amersfoort unaniem voor de twee moties van PAL GroenLinks raadslid Jan Atze Nicolai en raadslid Brigitta Meinema van de afdeling Tytsjerksteradiel. De moties werden ook gesteund door het bestuur van GrienLinks Fryslân.

congres 2 Rik Grashof, voorzitter van GroenLinks en Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet riepen de leden op om de moties aan te nemen. Zij gaven aan graag met de moties aan de gang te gaan zoals met het aanjagen van de discussie over het basisinkomen in de partij en met voorstellen te komen tot het verbeteren van de posities en waardering van mantelzorg en vrijwilligerswerk.


Het congres van GroenLinks, in vergadering bijeen in Amersfoort op zaterdag 7 februari 2015

Experimenteerruimte vormen van basisinkomen

Constaterende dat

 • De huidige situatie rondom werk en inkomen vastloopt, omdat er voor steeds meer mensen geen betaald werk is, de groep werkenden zonder rechten groter wordt, en omdat werkenden tijd tekort komen om te zorgen,
 • De sociale zekerheid onvoldoende functioneert, het hebben van betaald werk te bepalend is voor je maatschappelijke positie, en grote groepen kunnen daar niet in mee kunnen,
 • Werkgelegenheidsplannen onvoldoende tot nieuwe banen leiden,
 • Er wezenlijke aanpassingen in ons sociale stelsel nodig zijn en we fundamentele keuzes moeten gaan maken over werk in inkomen, en hoe wij in Nederland voor elkaar en voor onszelf willen zorgen,
 • De inkomensongelijkheid toeneemt,
 • Het sociale zekerheidsstelsel steeds meer als beklemmend en demotiverend wordt ervaren, en door de groter wordende controlemechanismen onbetaalbaar wordt,
 • GroenLinks streeft naar een meer ontspannen samenleving waar (betaald)werk beter verdeeld is, en iedereen ruimte krijgt voor zorgtaken, zelfontplooiing en ondernemerschap,

Overwegende dat

 • De politiek moet erkennen dat het werk (vrijwillig en betaald) in Nederland ongelijk verdeeld is,
 • GroenLinks het systeem van betaald werk en de daaraan gekoppelde waardering en status ter discussie moet stellen, en op De Helling kan zetten,
 • Iedereen recht heeft op een volwaardig bestaan in de samenleving,
 • Er ruimte voor ‘vrijdenken’ en experiment moet zijn met vormen van basisinkomen,
 • Daarbij ook alternatieven onderzocht kunnen worden om het idee van een basisinkomen te vervolmaken,
 • Toenemende inkomensongelijkheid in ieder economisch systeem leidt tot een minder algemeen welbevinden en dit door middel van een basisinkomen doorbroken kan worden,
 • GroenLinks een solidaire samenleving toejuicht en daarin ondersteunend en faciliterend wil zijn,

congres 4 jpgRoept het bestuur op:

 • De discussie over een basisinkomen in de partij verder vorm te geven, en aan te jagen,
 • Afdelingen te stimuleren en te faciliteren om met lokale initiatieven en experimenten te komen omtrent basisinkomen,

En roept de Tweede Kamerfractie op:

 • Om onderzoek te doen naar alternatieven die ons sociale zekerheidsstelsel hervormen,
 • Initiatief te nemen in het maatschappelijk en politieke debat over het sociale zekerheidsstelsel,
 • Het debat over alternatieven voor ons sociale stelsel te voeren in de Tweede Kamer, en hier voorstellen over te doen,
 • Te komen tot initiatief wetgeving op basis van bovenstaand onderzoek, waaronder het creëren van meer ruimte voor gemeenten voor degelijke experimenten met vormen van basisinkomen,

En gaat over tot de vernieuwende orde van de dag.

Deze motie is ingediend door:

Afdeling PAL GroenLinks Leeuwarden en de leden Jan Atze Nicolai, Brigitta Meinema-Scheepsma, Petra Vlutters, Annet Bakker