Europa is klaar voor het onvoorwaardelijke basisinkomen

Is een basisinkomen het antwoord op armoedebestrijding?

Een op de zes Europeanen leeft onder de armoedegrens. De crisis raakt de meest kwetsbaren zoals werklozen of mensen met lage salarissen. Om hen te helpen, bekijken de parlementsleden de mogelijkheid van een richtlijn voor een basisinkomen. Om een verslag voor te bereiden, werd er deze maand (maart 2011 red.)een hoorzitting gehouden met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld.

Werkloosheid is de belangrijkste veroorzaker van armoede, maar 8% van de bevolking van de EU behoort tot de werkende armen (zij werken maar voor salarissen die hen op of onder de armoedegrens houden) en deze groep neemt in omvang toe.

Het minimumloon, een essentieel wapen in de bestrijding van armoede, varieert in hoogte van 1641 euro per maand in Luxemburg tot 123 euro per maand in Bulgarije. Zou een basiskomen aan de bestrijding van armoede kunnen bijdragen?

Volgens de Italiaanse sociaaldemocraat Sergio Cofferati doet de crisis de armoede vergroten en zal een basiskomen een instrument kan zijn om de meest kwetsbare mensen bij te staan.

Armoedegrens in de EU

  • 17% van de EU-bevolking leeft onder de armoedegrens (met minder dan 60% van het nationale mediaaninkomen)
  • In Letland (26%), Roemenië (23%) en Bulgarije (21%) is het percentage mensen onder de armoedegrens het grootst
  • In Tsjechië (9%), Nederland en Slowakije (allebei 11%) is het percentage mensen onder de armoedegrens het laagst

Een kaderrichtlijn zou goed kunnen zijn omdat het ontbreken van gemeenschappelijke standaarden tot grote ongelijkheden heeft geleid in de aanpak van armoede in de lidstaten, zei Elisabeth Lynne (ALDE, VK). Volgens haar moet er wel mee rekening worden gehouden dat een dergelijk voorstel door de Raad zal worden geblokkeerd.

“Armoede is een schending van de mensenrechten”

Het Portugese parlementslid Ilda Figureido (GUE/NGL) bereidt het verslag over de kwestie voor. “Armoede is een schending van de mensenrechten,” zei zij.

Zij merkte ook op dat het aanpakken van armoede verder gaat dan een eenvoudig basisinkomensbeleid en dat het ook zaken zoals vrije toegang tot basisdiensten op het gebied van gezondheid en onderwijs zou moeten omvatten. Deze zouden op elke fase van ieders leven van toepassing moeten zijn.

Henri Lourdelle van de federatie van Europese Vakbonden riep op tot “een instrument dat een financiering voor een waardig leven garandeert”.

Rebecca Smith van Business Europe (een Europese werkgeversorganisatie) merkte op dat werk – hoewel niet een waarborg tegen armoede – een noodzakelijke eerste vereiste voor armoedebestrijding is. “Als wij de groei in de EU met 1 tot 2% kunnen laten toenemen, zullen 6,5 miljoen banen worden gecreëerd” hield zij de toehoorders voor.

Roshan Di Puppo van SocialPlatform (vertegenwoordiging van non-gouvernementele organisaties) merkte echter op dat groei op zichzelf nog nooit armoede heeft bestreden. Hij liet ook weten dat 24 van de 27 lidstaten al een vorm van minimuminkomenssteun kennen.

Bron: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=NL&type=IM-PRESS&reference=20100325STO71383

Uit de: Resolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2010 over de rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa

34. is van mening dat de verschillende ervaringen met minimuminkomens en onvoorwaardelijke basisinkomens voor iedereen, die gepaard gaan met aanvullende maatregelen voor sociale inclusie en bescherming, aantonen dat dit doeltreffende instrumenten zijn om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden en iedereen een waardig leven te garanderen; verzoekt de Commissie dan ook een initiatief te nemen om andere ervaringen in de lidstaten te ondersteunen die rekening houden met de beste praktijken en deze aanmoedigen, en het mogelijk maken diverse modellen voor een passend minimuminkomen en een basisinkomen die erop gericht zijn armoede te voorkomen, individueel te garanderen, als een maatregel om de armoede te bestrijden en uit te roeien en om sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen voor alle burgers te waarborgen, waarbij armoede moet worden opgespoord op de respectieve regionale niveaus, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en zonder de specifieke kenmerken van elke lidstaat ter discussie te stellen; is van mening dat dit initiatief van de Commissie zou moeten uitmonden in de uitwerking van een actieplan voor de tenuitvoerlegging van een Europees initiatief inzake het minimuminkomen in de lidstaten, met inachtneming van de nationale praktijken, de collectieve overeenkomsten en de wetgevingen van de lidstaten, met het oog op de verwezenlijking van de volgende doelstellingen:

  • vaststelling van gemeenschappelijke normen en indicatoren inzake de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van een minimuminkomen,
  • vaststelling van de criteria om te evalueren welke institutionele en territoriale niveaus –met medewerking van de sociale partners en alle betrokken partijen – het best de maatregelen met betrekking tot het minimuminkomen ten uitvoer kunnen leggen,
  • vaststelling van gemeenschappelijke indicatoren en benchmarks voor het beoordelen van de resultaten, de gevolgen en de doeltreffendheid van het armoedebestrijdingsbeleid,
  • zorgen voor de follow-up en een doeltreffende uitwisseling van goede praktijken;

 

44. verzoekt de Commissie en de EU-lidstaten te onderzoeken hoe de verschillende modellen voor een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen, die erop gericht zijn armoede te voorkomen, kunnen bijdragen aan sociale, culturele en politieke inclusie, met name rekening houdend met het niet-stigmatiserende karakter ervan en de mogelijkheden die zij bieden om gevallen van verborgen armoede te voorkomen;

Bron: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0233&language=NL