Twee van de drie moties over basisinkomen aangenomen op congres PvdA

PvdAOp het PvdA congres van afgelopen weekend 17/18 januari 2015 zijn een aantal moties in stemming gebracht die belangrijk zijn om de bekendheid van het Onvoorwaardelijke Basisinkomen te vergroten.

  • Motie 31 (afgewezen): Onvoorwaardelijk Basisinkomen
  • Motie 37 (aangenomen): te experimenteren met een voorwaardelijk Basisinkomen
  • Motie 50 (aangenomen): Gemeentes mogen experimenteren op het gebied van Werk en Inkomen, met name over de bijverdiencapaciteit naast een uitkering.

Over Motie 37: Doordat bij een eerste stemming geen duidelijke meerderheid te zien was, moest er handmatig geteld worden. De afgevaardigen met hun stemkastjes, de andere leden werden handmatig geteld. 58% was voor. Leuk, dat gaf extra aandacht en een spannend verzetje in de zaal. Voor motie 37 waren er 3 sprekers, door de vele gemeenten die al voorwaren, was er meer spreektijd.

Over Motie 50:  Deze motie op het PvdA congres is voor een groot deel overgenomen van de verworpen motie van 27 nov Gl+D66 En zie hier, zelfs met een positief PRE-advies; dus op het Congres is er niet eens over gestemd. Boeiend zijn de argumenten in het pre-advies over ‘armoedeval’ , e.a. is ook van toepassing op experimenten met een Basisinkomen.

Over Motie 31 : deze motie Onvoorwaardelijk Basisinkomen behaalde een 40%, is afgewezen.
Ik ga nog uitzoeken/contact legen, wie die voor-stemmende gemeentes zijn.

Mogelijk is er een ‘PvdA-Netwerk Basisinkomen’ in oprichting.
Er bestaan veel PvdA-Netwerken, bijv. Huurders, duurzaamheid, enz.

Hans Lindeijer, Eindhoven,Motie 50: Laat gemeentes experimenteren met de bijverdiencapaciteit naast de uitkering

Eindhoven (contactpersoon: Welling, Gerben, G.P.)
Borger-Odoorn, Oss/Maasdonk/Lith, Utrecht, Ridderkerk, Schiedam, Dordrecht, Appingedam, Amsterdam West, Ouderen Netwerk PvdA
Ingediend op: 10-01-2015

Het PvdA congres op 17-18 januari 2015 bijeen te Utrecht
– Overwegende dat diverse gemeenten aangeven experimenten te willen doen met de bijverdiencapaciteit naast een uitkering;
– Overwegende dat daartoe de beleidsvrijheid van gemeenten binnen de kaders van de WWB (Wet Werk en Bijstand) dient te worden verruimd;
– Minister Plasterk komt met een ‘experimentenwet’ als deel van zijn ‘Agenda Lokale Democratie’. Dat blijkt uit zijn brief van 5-1-2015

Verzoekt de Tweede Kamerfractie van PvdA om:
Gemeentes de ruimte te bieden te mogen experimenteren zodat ze maatwerk kunnen leveren op het gebied van Werk en Inkomen, met name over de bijverdiencapaciteit naast een uitkering;
en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
Geef gemeenten meer ruimte, niet alleen over Zorg, maar ook dat ze maatwerk kunnen leveren op gebied van Werk en Inkomen.
Zie ook de discussie in Buitenhof-TV 4 jan. 2015 over:
Hoe krijg je mensen het beste uit de bijstand-
Een debat tussen Maarten Struijvenberg, wethouder in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam en Mattias Gijsbertsen, wethouder in Groningen voor GroenLinks.
http://programma.vpro.nl/buitenhof/afleveringen/buitenhof-4-januari–Syriza–Groningen-versus-Rotterdam–Crisis-in-de-democratie.html  (begin bij 13:55)

Preadvies: overnemen
Toelichting: De PvdA wil mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering ondersteunen bij het (weer) aan de slag gaan. Werken is immers veel meer dan één keer per maand een loonstrookje en het daarbij horende salaris ontvangen. Het betekent ook structuur in je leven, sociale contacten opdoen, jezelf ontwikkelen, meedoen, er toe doen. Dat doen we door mensen meer kansen te geven op de arbeidsmarkt, door ze te stimuleren, te prikkelen soms, maar niet door ze te plagen en pesten. We zetten in op het wegnemen van belemmeringen die er nu op weg naar de arbeidsmarkt nog vaak zijn. We pakken de ‘armoedeval’ aan door werken echt te laten lonen en vereenvoudigen de wirwar aan regels bij bijvoorbeeld het aanvaarden van tijdelijk werk of werken over de grens.

Hoewel de Wet Werk en Bijstand momenteel al een zogenaamde ‘inkomensvrijlatingsregeling’ kent, die gemeentes de mogelijkheid biedt om gedurende maximaal een half jaar inkomsten uit arbeid tot een bedrag van €195 per maand buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van de uitkering, wil de Tweede Kamerfractie graag de mogelijkheden verkennen om door middel van experimenten te bezien of meer maatwerk (ook met betrekking tot ‘bijverdienen’) bijdraagt aan onze doelstelling mensen (weer) aan de slag te helpen.


37. Voorwaardelijk basisinkomen
Amsterdam Centrum
Lahaise, Joop, J.P.
Dordrecht, Borger-Odoorn, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Noord, Amsterdam Zuid, Amsterdam West, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Oost, Krimpen aan den Ijssel, Alphen aan den Rijn

Te onderzoeken of een basisinkomen een realistisch en economisch haalbaar alternatief kan zijn voor het huidige sociale stelsel, met als uitgangspunten:
– het basisinkomen is niet onvoorwaardelijk (leeftijd, startkwalificatie, maatschappelijke dienstplicht),
– het basisinkomen is individueel en vervangt alle huidige uitkeringen wegens werkloosheid, studie of ouderdom, met uitzondering van verzekering tegen ziekte en invaliditeit,
– het basisinkomen kan van overheidswege worden aangevuld voor wie vanwege een beperking geen enkele verdienmogelijkheid heeft,
– betaald werk bovenop het basisinkomen is altijd lonend t.o.v. alleen het basisinkomen, ongeacht het niveau of het aantal gewerkte uren,

Toelichting: Overwegende dat minister Lodewijk Asscher in zijn SZW-lezing eind september waarschuwt voor blijvend verlies van werkgelegenheid en de gevolgen daarvan vanwege robotisering en voortschrijdende automatisering, dat er sowieso al een substantiële groep mensen is voor wie om wat voor reden dan ook nauwelijks of geen reëel uitzicht is op betaald werk, dat dit gegeven van een schijnbaar onuitroeibare en zelfs uitdijende ‘arbeidsreserve’ ons noopt tot herijking van onze arbeidsethos,
aangezien dit gaat om onvrijwillige werkloosheid, dat verder oplopende werkloosheid en een toename van het aantal mensen die blijvend niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen de arbeidsverhoudingen dramatisch zullen verstoren,
met als gevolg een almaar groeiende inkomensongelijkheid tussen zij die nog wel goed betaald werk hebben – of eigen vermogen – en zij die geen of onderbetaald werk hebben, dat in dit scenario ook de sociale zekerheid onbetaalbaar wordt,
dat de sociale zekerheid, inclusief haar uitvoeringsinstanties en almaar uitdijende controlemechanismen,
nu al een fors deel van de rijksbegroting beslaat, terwijl degenen die ermee geholpen moeten zijn haar juist als beklemmend en demotiverend ervaren.

PREAVDIES: AFWIJZEN
De indiener van deze motie wil het huidige sociale zekerheidsstelsel vervangen door het basisinkomen. Onze sociale zekerheid is al ruim voldoende hervormd door dit kabinet om het robuust te maken voor de toekomst. Dankzij de PvdA blijft de verzorgingsstaat van hoog niveau, nu en in de toekomst. Het is nu onze taak om, na de hervormingen, mensen zekerheid en duidelijkheid te bieden. Onderzoek naar een dergelijk ingrijpende herziening van de sociale zekerheid werkt daarbij averechts. Het wekt de suggestie dat een nieuwe grootschalige hervorming van de sociale zekerheid aanstaande is en dat ambiëren we niet.


Motie 31. Onvoorwaardelijk basisinkomen

Utrecht, Groenenberg, Maurits, M. Dordrecht

Het congres van de Partij van de Arbeid bijeen te Utrecht 17 en 18 januari 2015.

Overwegende het volgende:
– Iedereen het recht heeft op een fatsoenlijk bestaan en dus op een basisinkomen, onvoorwaardelijk.
-de werkeloosheid alleen maar groeit en niet te zien is in de cijfers doordat men zich niet werkeloos noemt maar zzp’er.
– Nederland zich creatief, sterk en goed moet voorbereiden op de toekomst van globalisering en robotisering.

Aldus verzoekt deze motie het bestuur om een onderzoek te doen naar hervorming van ons sociale zekerheidsstel-ling door invoering van een basisinkomen voor iedereen.

Verzoekt de tweede kamerfractie de mogelijkheden te onderzoeken te komen tot initiatief wetgeving op basis van dit onderzoek.

Toelichting: Een basisinkomen hier bedoeld is niet een vervanging of hetzelfde als een minimumloon. Ook niet een vervanging van speciale voorzieningen en financiële aanvullingen voor gehandicapten en andere mensen die niet zo maar extra kunnen bijverdienen en altijd meer geld en hulp nodig zullen hebben voor een normaal minimumniveau van leven. Voor deze mensen blijven de bestaande uitkeringen noodzakelijk maar dan als aanvulling tot minimaal het huidige niveau of meer indien de besparing gen enorm blijken te zijn. Het basisinkomen is niet een linkse of rechtse gedachte en is voor iedereen: rijk of arm.
Net als ieder een nu al een pensioen krijgt na zijn 65 of 67 jaar. Het basisinkomen is dus niet nieuw en bestaat al voor ouderen. Gewoon als basis bestaansrecht krijgt iedereen een bedrag, de hoogte nog vast te leggen en behoort bij het onderzoek, om een basishuis-vesting te kunnen betalen en genoeg geld om te kunnen eten. Meer niet, alleen om te overleven en om de vrijheid te hebben een langere tijd zonder inkomen te zitten als dat nodig is, er even geen werk is, zonder verder in de schulden te komen of je huis uit te moeten. Een financieel basisrecht van bestaan zonder voorwaarden en onafhankelijk van ieders inkomen. De gedachte dat gratis onvoorwaardelijk geld veel rust in de maatschappij brengt, zelfs enorme besparingen zal opleveren door het niet meer uit- geven van sociale voorzieningen en de enorme administratieve vereenvoudiging. De criminaliteit zal dalen en vele criminelen een uitweg biedt.
Het welzijn bevorderd van mensen. Een betere verdeling van werk veroorzaakt en hard nodig is in de nieuwe tijden die gaan komen. Nederland weer meer op de toekomst van globalisering voorbereidt kan zijn, creatievelingen bezig kunnen zijn met hun nieuwe producten zonder de druk van de huur en het geld om te eten. Kennis genomen van: In de maatschappij al gezegd en geschreven is over dit onderwerp. Het door een ander belastingstelsel alleen maar besparingen oplevert. De nieuwe inzichten in het Basisinkomen zoals gebundeld en verwoord in het boek Gratis Geld voor iedereen van Rutger Bregman. Het een betere verdeling van arbeid garandeert als antwoord op de robotisering van de maatschappij met al zijn kan- sen die die robotisering juist aan creatievelingen ook biedt. Uit onderzoek gebleken is dat de criminaliteit daalt. Veel werkelozen zo weer aan de slag kunnen. Een groot zwart geld circuit van werkelozen kan doen laten verdwijnen. Meer aandacht kan komen aan een betere verdeling van belasting op werk en op producten en diensten die de maatschappij of het milieu belasten.
Extra ter overweging: Nederland zou zich internationaal op de kaart zetten met een nieuw Deltaplan welke alleen al een export- product zal zijn van een enorm kaliber. Juist omdat het niet eenvoudig is om naar een geheel nieuw sociaal stelsel over te stappen. Nederland alle mogelijkheden en ervaring heeft, met zijn huidige sociale voorzieningen stelsel, die ervoor nodig zijn om over te schakelen, Nederland kan vrijwel alles van ons huidig sociaal stelsel en belastingstelsel kopiëren en implementeren in het nieuwe systeem.

PREADVIES van het partij bestuur: AFWIJZEN
De indiener van deze motie wil het huidige sociale zekerheidsstelsel vervangen door het basisinkomen. Onze sociale zekerheid is al ruim voldoende hervormd door dit kabinet om het robuust te maken voor de toekomst. Dankzij de PvdA blijft de verzorgingsstaat van hoog niveau, nu en in de toekomst. Het is nu onze taak om, na de hervormingen, mensen zekerheid en duidelijkheid te bieden. Onderzoek naar een dergelijk ingrijpende herziening van de sociale zekerheid werkt daarbij averechts. Het wekt de suggestie dat een nieuwe grootschalige hervorming van de sociale zekerheid aanstaande is en dat ambiëren we niet.