eerlijk

Weg met de toeslagenfabriek. Leve het basisinkomen!

dehellingDe toeslagenfraude door Bulgaarse bendes laat zien dat een complex belastingstelsel gevoelig is voor fraude. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom deed een interessant voorstel in de NRC van 16 mei.

Hij wil samen met zijn liberale collega, Halbe Zijlstra, nadenken over een alternatief voor het toeslagenstelsel en noemde terloops het basisinkomen. Een basisinkomen blinkt uit in eenvoud en sluit aan bij de idealen van sociaal-democraten én de targets van de liberalen. Het zorgt voor een flinke besparing op de bureaucratische verzorgingstaat maar verzekert voor iedereen een fatsoenlijk bestaan. Verder lezen

De weg naar een simpeler en eerlijker samenleving

 “… sociale ongelijkheid die is ontstaan door de buitensporige stijging van de niet inkomensgerelateerde belastingen. Anders dan bij de inkomstenbelasting wordt daarbij geen onderscheid gemaakt naar gelang de hoogte van de inkomsten. Ook het vermogen van betrokkene speelt geen rol. Iemand met lagere inkomsten betaalt daardoor een veel hoger percentage aan belasting e.d. dan iemand met hogere inkomsten. Dat is volgens mij de hoofdoorzaak van de schrijnende sociale ongelijkheid die is ontstaan.”

Aldus een alinea uit de brief die Joop Böhm op 24 november 2012 schreef aan de Minister-President en Minister van Algemene Zaken, Postbus 20001, 2500 EA Den Haag. De hele brief:  Verder lezen

Het “Equal Money System” geeft een onvoorwaardelijk basisinkomen

De wereld zit niet stil. Aan alle kanten rijzen ideeën om een einde te maken aan de huidige manier van samenleven. De website over het “Gelijke Geld Systeem” –  “Equal Money System” – Geeft in de engelse taal een heleboel informatie over hoe de maatschappij is en kan worden ingericht om mensen meer in hun waarde te laten en de mensheid op gelijke voet samen te laten leven, waar geen ene groep macht heeft over de andere groep. Het liefst zou deze gelijkgeldgroep de implementatie van een microchip in het menselijk lichaam zo snel mogelijk zien doorgevoerd.
De Vereniging Basisinkomen neemt hierover geen standpunt maar verstrekt informatie in de breedste zin van het woord.

Verder lezen