sociale zekerheid

Topkader VVD dacht in 1994 na over basisinkomen

theo korthals altesVideo opnamen van een mediapresentatie, van Theo Korthals Altes, tijdens de VVD Topkader training in 1994, gewijd aan het welvaartsbeleid en ons ons sociaal bestel. Zijn pleidooi ging over het invoeren van een (gedeeltelijk) basisinkomen, gecombineerd met verdere wijzigingen in de sociale zekerheid. Over de opheffing van het verbod op werk en over de bestaansvoorwaarden en de mogelijkheden om Nederlanders zoveel mogelijk zelfredzaam te maken. Verder lezen

Flyeractie in Nederland voor Basisinkomen

flyernieuw-voorIn heel Nederland lopen mensen met flyers rond. Om een handtekening te verzamelen voor het Europese Burgerinitiatief voor onderzoek naar Onvoorwaardelijk Basisinkomen als nieuwe sociale zekerheid. Wil je ook flyeren, stuur dan een mailtje aan ons, en je krijgt een stapeltje thuisgestuurd. Heb je meer nodig dan een stapeltje, vertel het ons! Je actie wordt zeker op prijs gesteld! Verder lezen

Basisinkomen van idee naar praktijk

harroEén van de commentaren op het basisinkomen is dat niet goed duidelijk is hoe het in de praktijk ingevoerd zou moeten worden. Harro Labrujere doet daar een suggestie voor.

Als je vindt dat je moet lijden om over een inkomen te beschikken, zul je nooit een voorstander zijn van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Denk je daarentegen dat we met elkaar rijk genoeg zijn om te voorkomen dat mensen worden veroordeeld tot oneigenlijke afhankelijkheid, armoede of slechte arbeidsomstandigheden, dan is de vraag aan de orde hoe we dat zouden kunnen invoeren.

De hoogte van het basisinkomen is van invloed op de haalbaarheid. In dit artikel is het uitgangspunt een basisinkomen dat voor volwassenen uitkomt op AOW-niveau. De kosten van dit basisinkomen zijn berekend op 180 miljard per jaar, zie het artikel van Michel. In datzelfde artikel wordt de financiering gehaald uit de 180 miljard die we nu kwijt zijn aan ‘sociale bescherming’. Daarin zijn echter ook de kosten van ziekte en zorg begrepen , dus de financiering is nog niet rond. De vraag is dan: waar halen we de benodigde miljarden vandaan? Verder lezen

GroenLinks ontwikkeld visie op sociale zekerheid, zit het basisinkomen er bij?

GroenLinksNederland is in crisis. De werkloosheid loopt op en door de bezuinigingen staat de sociale zekerheid onder druk. Deze tijd vraagt om nieuwe antwoorden. GroenLinks wil die antwoorden hebben: een duurzame visie op werk en sociale zekerheid. De politiek leider van GroenLinks, Bram van Ojik, is samen met experts van binnen en buiten de partij bezig geweest om die visie te formuleren. Graag wil hij nu met de leden van GroenLinks en andere belangstellenden in gesprek over de toekomst van werk en sociale zekerheid. Hoe kijken we naar de crisis? Wat gaan we doen om meer mensen aan het werk te krijgen? Wat is het groene antwoord van GroenLinks? 

Twee vragen van onze kant: Zit het Basisinkomen in het komende verkiezingsprogramma?  Koppelen we eindelijk werk en inkomen los?  Verder lezen

basisinkomen is de beste garantie voor sociale en economische ontwikkeling

mijneenzorgSchaf alle uitkeringen af en geef iedereen een basisinkomen; dat is de beste garantie voor sociale en economische ontwikkeling. Twee jaar WW is meer dan genoeg. De meeste voorzieningen in de AWBZ worden oneigenlijk gebruikt. Dit zijn een paar van de stellingen uit Mij een zorg!, een essaybundel over de toekomst van de sociale zekerheid. De verzorgingsstaat staat onder druk en is aan herziening toe, terwijl de bezuinigingen ons voor dilemma’s en moeilijke keuzes plaatsen.

Het Amsterdamse debatcentrum de Rode Hoed vroeg, op uitnodiging van het Instituut Gak, de tien Wetenschappelijke Bureaus van de politieke partijen in de Tweede Kamer naar hun visie op de verzorgingsstaat, hun kijk op één voorziening in de sociale zekerheid en hun suggesties voor verbeteringen. Verder lezen

Weg met de toeslagenfabriek. Leve het basisinkomen!

dehellingDe toeslagenfraude door Bulgaarse bendes laat zien dat een complex belastingstelsel gevoelig is voor fraude. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom deed een interessant voorstel in de NRC van 16 mei.

Hij wil samen met zijn liberale collega, Halbe Zijlstra, nadenken over een alternatief voor het toeslagenstelsel en noemde terloops het basisinkomen. Een basisinkomen blinkt uit in eenvoud en sluit aan bij de idealen van sociaal-democraten én de targets van de liberalen. Het zorgt voor een flinke besparing op de bureaucratische verzorgingstaat maar verzekert voor iedereen een fatsoenlijk bestaan. Verder lezen

Zelfstandigen, van uitholling van het arbeidsrecht naar nieuwe kansen voor sociale zekerheid

reyerbronsZelfstandigen die geen producten maken en verkopen, maar diensten leveren waarbij vooral de bestede tijd bepalend is voor de te ontvangen vergoeding, liggen zo nu en dan onder vuur. Telkens weer laait de vraag op of een ZP (zelfstandige professional, meestal negatief aan geduid als ZZP, zelfstandige zonder personeel) wel een ondernemer is. Zo ja, dan moet hij zelf zijn belasting afdragen en zorgen voor financiële vangnetten voor tegenslag, ziekte, invaliditeit en ouderdom. Zo nee, dan draag de werkgever loonbelasting etc. af en is voor veel tegenvallers een complex stelsel van sociale zekerheid aanspreekbaar.
Fiscaal is het op dit moment aantrekkelijker ondernemer te zijn, maar er is veel discussie om daar wat aan te doen. Voor de sociale zekerheid is het verschil cruciaal: je doet helemaal mee of helemaal niet! Verder lezen

Vlaamse socialisten brainstormen over basisinkomen #visie2011

De Vlaamse socialisten hebben zaterdag 19 november in de Gentse Vooruit gebrainstormd over tal van maatschappelijke thema’s. Onder de hashtag #visie2011 is op twitter een en ander te volgen.

Sleutelen aan het partijprogramma of het uitstippelen van een nieuwe ideologische visie is niet aan de orde op het tweedaags congres van de SP.A. Het gaat eerder om een debatcongres waar in dertien sessies werd gediscussieerd over een waslijst aan thema’s zoals Europa, sociale zekerheid, burgerdemocratie, ecologie en economie, de Arabische lente, vergrijzing, diversiteit, enzovoort.

Guy Standing wil wereldwijd basisinkomen
In de vooravond vond het slotdebat plaats, met Bruno Tobback en de Engelse professor arbeidsrecht Guy Standing van de universiteit van Bath. Hij schreef het boek ‘The precariat’ over een jonge generatie die aanleunt bij de onderkant van de samenleving en geen toekomst lijkt te hebben. Standing leidt ook mee een ngo die wereldwijd pleit voor de invoering van een basisinkomen voor iedereen. Verder lezen

Pacifisten zijn ook voor een gegarandeerd inkomen

Op 24 november 1990 werd de partij Groen Links (aanvankelijk nog met een spatie) officieel opgericht. De naam was een compromis:  de PPR wilde het woord “groen” in de naam van de nieuwe formatie en de PSP en de CPN het woord “links”.  In 1992 werd de spatie in de naam afgeschaft. De jongerenorganisaties weigerden te fuseren,  totdat zij onder financiële druk van het Ministerie van WVC,  dat verantwoordelijk was voor hun subsidie, in 1990 toch fuseerden tot DWARS.  In 1990 ontstond er oppositie tegen de gematigde,  groene koers van Groen Links.  Een aantal oud-PSP-leden verenigden zich in het Linkse Forum. Zij zouden in 1992 uittreden, en samen met de al eerder uit de PSP gestapte Van der Spek, de PSP’92 oprichten. In 1991 hieven de vier oprichters (PSP, PPR, CPN en EVP) zichzelf op. (bron wikipedia)

In het programma van de PSP92 wordt het in onderdeel sociale zekerheid aandacht besteed aan een gegarandeerd inkomen. Het is onduidelijk of dit inkomen onvoorwaardelijk is, maar zo te lezen lijkt het er wel op.

Sociale zekerheid

Een daadwerkelijk sociaal klimaat kan alleen bestaan in een samenleving, waarin de productieverhoudingen zijn gewijzigd en waarin de economie is gesocialiseerd. Op weg naar deze doel­stellingen bepleiten wij het volgende:

 1. Zij die geen inkomen hebben door arbeid, hebben recht op een gegarandeerd inkomen, voldoende om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.
  Hoewel wij een ander, op het continueren van aanspraken gericht stelsel beogen, menen wij ook dat op korte termijn een verhoging van alle lagere inkomens (wettelijk minimumloon) noodzakelijk is.
 2. De solli­citatieplicht dient te worden afgeschaft.
 3. Een grootscheepse uitbreiding van het aantal zinvolle arbeidsplaatsen in de collectieve sector, zoals op het gebied van maatschappe­lijke zorg, openbaar vervoer, milieubehoud, veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs.
 4. Discriminatie in wet- en regelgeving, op basis van bijvoorbeeld leeftijd, sekse of etniciteit, dient te worden opgeheven. Concreet bepleiten wij het volgende:
  • Een geheel of gedeeltelijke aanspraak op zelfstandig inkomen (naar gelang de persoonlijke situatie hiertoe dwingt) vanaf de leeftijd van achttien jaar;
  • Ziekte en/of algehele invaliditeit laten de volledige aanspraak op het inkomenspakket in stand. Het spreekt vanzelf dat er ook geen inko­mens­discri­minatie bij ouderen plaats vindt;
  • De bij de productie betrokkenen dienen zelf hun leidinggevende functionarissen aan te stellen, waarmee de traditionele gezagsverhouding verdwijnt;
  • Maatschappelijke gelijkstelling van betaald en onbetaald (vrijwilligers)werk

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/GroenLinks
Bron:
http://psp92.nl/pspset.html