ppr

Bram van Ojik over het Basisinkomen in 2014

ojik2Onlangs schreef u het essay ‘Kiezen om te delen’. Daarin haalde u het jaren tachtig-idee van een basisinkomen voor iedereen weer van stal.
‘Ja, veel mensen beginnen over een basisinkomen tijdens debatten en bijeenkomsten in het land. Ik was daar zelf ook verbaasd over.’

Dat is toch vreselijk achterhaald? We vinden tegenwoordig toch dat tegenover rechten ook plichten moeten staan?
‘Bij volledige werkgelegenheid mag je van iedereen vragen een steentje bij te dragen. Maar het is de vraag of die ooit weer terugkomt. Waarom overweeg je dan niet een basisinkomen te geven aan een kleine groep die liever yogalessen volgt. Die doen geen mens kwaad.’ Verder lezen

Werk moet een keuze worden, niet een plicht. Briljant plan of krankzinnig idee?

straatjournaalIn het Straatjournaal, de Dak- en thuislozenkrant van Bollenstreek, Haarlemmermeer, Kennemerland, West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en Texel staat deze maand (september) een artikel over het basisinkomen onder de titel  “Omgekeerde wereld Iedereen krijgt een verplichte uitkering en werken mag, maar hoeft niet. Briljant plan of krankzinnig idee?”

Nu de crisis dan echt voelbaar wordt en het aantal werklozen en huisuitzettingen schrikbarend toeneemt, wordt het voorstel voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) weer van stal gehaald. Krankzinnig plan of briljant idee? Vijf vragen aan Ad Planken, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen in Nederland. “Werk moet een keuze worden, niet een plicht.”  Verder lezen

Nieuwe EVP ook voor basisinkomen

De Evangelische Vrijzinnige Partij voelt zich de opvolger van de EVP (Evangelische Volkspartij) die in 1991 is opgegaan in Groen Links. De EVP heeft niet als primair doel om deel te nemen aan verkiezingen, maar om haar progressief-christelijke visie te laten horen in en rond de politieke arena. Dit zal de EVP doen door het schrijven van reacties op beleidsthema´s en door het in gesprek gaan met mensen. De vereniging heeft de naam EVP gekregen als ode aan de EVP van de jaren ´80. Ieder die de progressief-christelijke doelstellingen van de EVP kan onderschrijven kan zich aansluiten. De vereniging staat ook open voor leden van GroenLinks, ChristenUnie, SGP, CDA of enig andere partij. Verder lezen

GroenLinks belooft niet veel goeds voor het Basisinkomen, geen woord, het taboe gaat door!

groenlinks bram van ojikUPDATE: Wordt Bram van Ojik de opvolger van Jolande Sap? Is er hoop voor het Basisinkomen bij GroenLinks?

Afgelopen week ( voor de verkiezingen van 2012)kwam Bram van Ojik in het nieuws. Dit kwam doordat hij op plaats 2 van de kieslijst van GroenLinks kwam te staan. Bram is de schrijver van het boekje Basisinkomen: van veenbrand naar gidsland, dat hij in 1981 schreef voor de toenmalige Politieke Partij Radicalen (PPR). Verder lezen

Pacifisten zijn ook voor een gegarandeerd inkomen

Op 24 november 1990 werd de partij Groen Links (aanvankelijk nog met een spatie) officieel opgericht. De naam was een compromis:  de PPR wilde het woord “groen” in de naam van de nieuwe formatie en de PSP en de CPN het woord “links”.  In 1992 werd de spatie in de naam afgeschaft. De jongerenorganisaties weigerden te fuseren,  totdat zij onder financiële druk van het Ministerie van WVC,  dat verantwoordelijk was voor hun subsidie, in 1990 toch fuseerden tot DWARS.  In 1990 ontstond er oppositie tegen de gematigde,  groene koers van Groen Links.  Een aantal oud-PSP-leden verenigden zich in het Linkse Forum. Zij zouden in 1992 uittreden, en samen met de al eerder uit de PSP gestapte Van der Spek, de PSP’92 oprichten. In 1991 hieven de vier oprichters (PSP, PPR, CPN en EVP) zichzelf op. (bron wikipedia)

In het programma van de PSP92 wordt het in onderdeel sociale zekerheid aandacht besteed aan een gegarandeerd inkomen. Het is onduidelijk of dit inkomen onvoorwaardelijk is, maar zo te lezen lijkt het er wel op.

Sociale zekerheid

Een daadwerkelijk sociaal klimaat kan alleen bestaan in een samenleving, waarin de productieverhoudingen zijn gewijzigd en waarin de economie is gesocialiseerd. Op weg naar deze doel­stellingen bepleiten wij het volgende:

 1. Zij die geen inkomen hebben door arbeid, hebben recht op een gegarandeerd inkomen, voldoende om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.
  Hoewel wij een ander, op het continueren van aanspraken gericht stelsel beogen, menen wij ook dat op korte termijn een verhoging van alle lagere inkomens (wettelijk minimumloon) noodzakelijk is.
 2. De solli­citatieplicht dient te worden afgeschaft.
 3. Een grootscheepse uitbreiding van het aantal zinvolle arbeidsplaatsen in de collectieve sector, zoals op het gebied van maatschappe­lijke zorg, openbaar vervoer, milieubehoud, veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs.
 4. Discriminatie in wet- en regelgeving, op basis van bijvoorbeeld leeftijd, sekse of etniciteit, dient te worden opgeheven. Concreet bepleiten wij het volgende:
  • Een geheel of gedeeltelijke aanspraak op zelfstandig inkomen (naar gelang de persoonlijke situatie hiertoe dwingt) vanaf de leeftijd van achttien jaar;
  • Ziekte en/of algehele invaliditeit laten de volledige aanspraak op het inkomenspakket in stand. Het spreekt vanzelf dat er ook geen inko­mens­discri­minatie bij ouderen plaats vindt;
  • De bij de productie betrokkenen dienen zelf hun leidinggevende functionarissen aan te stellen, waarmee de traditionele gezagsverhouding verdwijnt;
  • Maatschappelijke gelijkstelling van betaald en onbetaald (vrijwilligers)werk

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/GroenLinks
Bron:
http://psp92.nl/pspset.html