cpb

Werk moet een keuze worden, niet een plicht. Briljant plan of krankzinnig idee?

straatjournaalIn het Straatjournaal, de Dak- en thuislozenkrant van Bollenstreek, Haarlemmermeer, Kennemerland, West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en Texel staat deze maand (september) een artikel over het basisinkomen onder de titel  “Omgekeerde wereld Iedereen krijgt een verplichte uitkering en werken mag, maar hoeft niet. Briljant plan of krankzinnig idee?”

Nu de crisis dan echt voelbaar wordt en het aantal werklozen en huisuitzettingen schrikbarend toeneemt, wordt het voorstel voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) weer van stal gehaald. Krankzinnig plan of briljant idee? Vijf vragen aan Ad Planken, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen in Nederland. “Werk moet een keuze worden, niet een plicht.”  Verder lezen

Overleg gaande tussen partijen over invoering Basisinkomen

Op weg naar een Basisinkomen

Donderdag 7 juni 2012 mag in de analen een datum worden van belang. In Beusichem is een bijeenkomst geweest waarbij Jolanda Verburg en Henrick Fabius (Nieuw Nederland-NN),  Ad Planken en Leon Segers (bestuur Vereniging Basisinkomen-VBi), Michiel van Hasselt  (VBi) , Paul Metz en Bart de Boer (Platform Duurzame en Solidaire Economie-PDSE) aanwezig waren. De opzet was gezamenlijk te werken aan het beoogde voorstel voor de realisering van een onvoorwaardelijk basisinkomen(OBI), dat door niemand onderuit gehaald kan worden. Verder lezen

Berekeningen van Centraal Planbureau gaan uit van illusoire uitgangspunten (2010)

“CPB toont wat partijen écht willen”, kopt de voorpagina van NRC op 20 mei, geïllustreerd met staafdiagrammen, die eigenlijk meteen al laten zien dat het CPB-verhaal niet kan kloppen. Het eerste diagram toont de uiteenlopende mate waarin negen politieke partijen het overheidstekort zouden reduceren. Een divers beeld dat enige gelijkenis vertoont met wat het derde diagram laat zien: hoeveel vooruitgang in werkgelegenheid de negen partijen zouden bewerkstelligen. Die gelijkenis is niet verwonderlijk, want de reductie van het overheidstekort geschiedt in het CPB modeldenken grotendeels door middel van banengroei.  Verder lezen

Basisinkomen is kwestie van helder evenwicht tussen geven en nemen (1995)

Als, mits en maar zijn de voegwoorden waarmee het debat over het basisinkomen is doorspekt. Met basisinkomen wordt ‘een onvoorwaardelijke, niet aan een arbeidsprestatie gebonden, inkomensgarantie voor iedere burger’ bedoeld, althans volgens de definitie van Dick Pels en Robert van der Veen in de door hen geredigeerde bundel opstellen Het Basisinkomen.

Verder lezen

Nieuw Nederland wil binnen 4 jaar een basisinkomen invoeren (2010)

Nieuw Nederland: Bezuinigingen nee!, Verlaging belastingen met 10 miljard per jaar: ja!
De politiek wil vele miljarden euro's gaan bezuinigen. De nieuwe politieke beweging Nieuw Nederland heeft als een van de belangrijkste punten in haar programma opgenomen om gedurende 3 jaar een bestedingsstimulans van 10 miljard per jaar door te voeren. Dit wil zij doen via de introductie van circulatiegeld met het vermogen van de overheid (van 400 miljard euro) als onderpand. Tevens door invoering van een basisinkomen binnen 4 jaar. Verder lezen

Het ultieme voorbeeld van een universele welvaartsstaat is een basisinkomen (2005)

Het ultieme voorbeeld van een universele welvaartsstaat is een basisinkomen: een uniforme uitkering aan iedere volwassene. Het voordeel van een basisinkomen is dat het eenvoudig is uit te voeren omdat de overheid geen informatie nodig heeft over wie er wel of geen recht op heeft. Ze hoeft daarom geen inbreuk te doen op de privacy van mensen en rechtsgelijkheid is gegarandeerd. Universele regelingen zoals een basisinkomen hebben bovendien als voordeel dat iedereen ervan profiteert waardoor het politieke draagvlak doorgaans groot is Verder lezen