Studie

Barrières voor Basisinkomen eerder politiek dan economisch

univgent

In deze paper wordt het idee van het BI in zijn normatieve en economische aspecten bekeken. Het is een masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Algemene Economie door Mike Janssens.

Een BI houdt een universele en institutionele visie in over de rol van de welvaartstaat. Het breekt daarmee radicaal met de residuele en selectieve visie op de welvaartstaat dat vandaag zo dominant is. Een BI kan worden gerechtvaardigd en bekritiseerd vanuit diverse filosofische uitgangspunten. Duidelijk is dat de normatieve en economische discussie, over het BI en herverdeling in het algemeen, onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Een voorzichtige vaststelling is dat de grootste barrières voor een BI eerder van politieke dan economische aard zullen zijn. Verder lezen

Feminisme en het Onvoorwaardelijk Basisinkomen

feminismeDe invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) wordt vaak aangeprezen als een positieve stap in termen van van vrijheid, welzijn en sociale rechtvaardigheid. Dat is zeker de mening van mensen zoals Philippe Van Parijs en Karl Widerquist. In mijn laatste twee posts heb ik, John Danaher [1], aandacht besteed aan hun argumenten voor een OBi. Je kan ze hier [2] en hier [3] vinden.

Maar kunnen er andere, minder vooruitstrevende effecten als gevolg van de invoering van een OBi optreden? In dit en het volgende bericht, wil ik een aantal feministische visies op het OBi onder de loep nemen. Aan de hand van dit onderzoek zullen we zien dat er voor feministen argumenten zijn om de introductie van een OBi te verwelkomen, maar dat er ook redenen voor bezorgdheid zijn. Verder lezen

De vergeten strijd van alleenstaande moeders voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen

cuburminghamVergeten vrouwen.

De vergeten strijd van alleenstaande moeders voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen
door Toro Yamamori.

Waarom wilden we een Onvoorwaardelijk Basisinkomen?
Omdat het goed is voor de mensen. (ex-lid van het Birmingham Claimers Union (BCU) -syndicaat voor sociale rechten) – oproep van een alleenstaande moeder in de jaren 70)
Verder lezen

Het Basisinkomen, een ethische beschouwing

etishceperspectievenPleidooien voor de invoering van het basisinkomen ondervinden veel weerstand in een maatschappij waarin  de productieve deugd en het travaillisme overheersen. In dit debat hebben de tegenstanders ook vaak sterkere en meer uitgesproken standpunten dan de voorstanders. Het verwijt dat het basisinkomen parasitisme legitimeert blijkt in sommige gevallen moeilijk te weerleggen. In deze bijdrage wil ik aantonen dat verschillen in beschikbaarheid van interne hulpbronnen, externe hulpbronnen en toegang tot beschikbare banen inderdaad geen afdoende rechtvaardigingsgrond vormen voor de invoering van het BI. De invoering van het BI kan volgens mij echter wel verdedigd worden vanuit de ongelijke toegang tot en verdeling van de “om niet” gegeven natuurlijke hulpbronnen. Verder lezen

Een manier om gezond te worden: experimenten met het basisinkomen in Canada

Dauphin_MB_logoVan 1974 tot 1979 vond er een sociaal experiment met het basisinkomen plaats in een kleine Canadese stad [1] dat bekend stond onder de naam “MINCOME Program”[2]. Evelyn Forget, een onderzoekster, is een van de weinige personen die de sociologische gevolgen van het experiment met een gegarandeerd inkomen heeft bestudeerd. Ze vertelt ons meer over haar bevindingen, 20 jaar nadat het experiment is beëindigd.

Wilt u om te beginnen uzelf voorstellen en ons vertellen hoe u geïnteresseerd bent geraakt in een basisinkomen? Verder lezen

Zelfs een minimaal basisinkomen heeft positieve effecten op de samenleving

wmincomeDe Manitoba Mincomstudie:  Zelfs een minimaal basisinkomen heeft positieve effecten op de samenleving.

Een toegewijde academicus heeft een studie, die vergeten was weer onder de aandacht gebracht, welke ons aanwijzingen geeft voor hedendaagse problemen.

In 2009 hield BIEN-Canada een bijeenkomst in Ottawa om de ontwikkelingen te bespreken en iedereen op de hoogte te houden met betrekking tot een Gegarandeerd Jaarlijks Inkomen in Canada. De vergadering in Ottawa besloot vast te houden aan het begrip: “armoede op te heffen door iedereen genoeg geld te geven om in hun behoefte te voorzien door een Gegarandeerd Jaarlijks Inkomen.”

Tegenwoordig wordt deze definitie veelal gebruikt hoewel iedere groep een voorkeur schijnt te hebben voor zijn eigen definitie. In de jaren 70 werd het Mincome genoemd en de voorkeur ging uit om het toe te passen door een Negatieve Inkomensbelasting (NIT), een belastingteruggave aan iedereen wiens inkomen lager was dan een vastgesteld niveau om het zo weer boven dat niveau te brengen. Verder lezen

Basisinkomen heeft positief effect op inkomen en gewerkte uren

vlag-oegandaEen recent uitgevoerd veldonderzoek in Oeganda toont aan dat als er geld wordt gegeven aan mensen zonder dat daaraan voorwaarden worden gesteld, dit zorgt dat deze mensen meer gaan werken en dat zij per uur meer gaan verdienen. De onderzoeksgroep gaf eenmalig het bedrag van €305,- **) aan 20 plattelandsjongeren (willekeurig gekozen uit een groep van opgegeven kandidaten). Dit toegekende bedrag wordt een eenmalige onvoorwaardelijke basisuitkering genoemd.

Misschien lijkt deze €305,- niet veel, maar de armoede is ontzettend hoog op het platteland in Oeganda, en dit bedrag staat gelijk aan een jaarinkomen van de deelnemers die deelnamen aan dit onderzoek. De onderzoekers hebben vervolgens de deelnemers 2,5 jaar gevolgd om te zien hoe zij zich gedroegen in vergelijking met de mensen die ook op het platteland leefden, maar die geen basisuitkering kregen. Wat de onderzoekers ontdekten zal sommige lezers verrassen … Verder lezen

Basisinkomen positief getoetst aan de Grondwet en artikel 1 EP EVRM

open-universiteitIn een scriptie van WO Nederlands Recht  aan de Open Universiteit Nederland 2012 heeft (inmiddels) mr. Baukje Hilarides onderzocht wat de mogelijkheden en knelpunten zijn bij de invoering van het Onvoorwaardelijke Basisinkomen (OBi) in Nederland. Is het Onvoorwaardelijk Basisinkomen haalbaar in Nederland? Haar antwoord luidt: “Ja, want het OBi sluit aan bij de Grondwet en lijkt niet strijdig te zijn met artikel 1 EP EVRM. Tevens is het OBi betaalbaar en kan het de samenleving en de economie positief beïnvloeden”. Daarbij vind de schrijfster het huidige streven naar volledige werkgelegenheid achterhaald, want door de automatisering zal de werkloosheid eerder toe- dan afnemen. De conclusie aan het eind van de scriptie is dat de invoering van het OBi in Nederland haalbaar is. Echter uitgebreid onderzoek  is  noodzakelijk alvorens men het OBi in kan voeren.

Ik hoop dat ik met deze scriptie meer bekendheid heb gegeven aan de idee van het onvoorwaardelijk basisinkomen, want onbekend maakt onbemind! B. Hilarides

Samenvatting (zoals in hoofdstuk 6.1) Verder lezen

Het basisinkomen bekeken vanuit een economisch perspectief

paul-mackayDe financiering van een basisinkomen is een kwestie van de economisch goed doordachte en sociaal rechtvaardige vormgeving van de toename en verdeling van waardecreatie.

Wanneer we tegenwoordig praten over de mogelijkheid van een basisinkomen in Europa, dan danken we dat aan ontwikkelingen waarvan de principes na de Middeleeuwen in de periode van de Verlichting aanvaard werden. Zij brachten ingrijpende veranderingen met zich mee:

  1. Op cultureel gebied trad de secularisatie in waardoor er een scheiding kwam tussen kerk en staat. De kerk boette aan maatschappelijke dominantie in. Tegelijkertijd ontstond een humanistisch mens- en wereldbeeld.
  2. De deling van de macht door de scheiding van de uitvoerende-, wetgevende- en rechterlijke macht heeft een moderne rechtsstaat mogelijk gemaakt.
  3. De deling van de arbeid werd de basis voor het bedrijfsleven, dat een
    wereldwijde economische dimensie kreeg.

Door arbeidsdeling is het economische leven compleet veranderd en wel van zelfvoorziening naar een wereld omspannende ordening. Dit ging gepaard met de fabricage van een diversiteit aan productiemiddelen. Daardoor kon de economische productiviteit aanzienlijk toenemen. Een overdaad aan waardevermeerdering was geboren. De toename ervan brengt het vraagstuk van de verdeling van waardecreatie met zich mee. Een basisinkomen krijgt in deze context een economische grondslag.  Verder lezen