IWI: Armoedeval vaak geen belemmering om te gaan werken

Van de mensen die vanuit de bijstand werk vinden, geeft ruim 40 procent aan er financieel niet op vooruit te gaan. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze parttime werk vinden, ze nog schulden hebben, of omdat hun recht op een aanvullende uitkering vervalt. Ondanks deze ‘armoedeval’ blijft men wel aan het werk. Een hoger inkomen is dus lang niet voor iedereen het belangrijkste argument om werk te accepteren. Belangrijke drijfveren komen voort uit iemands mate van zelfredzaamheid en sociale omstandigheden zoals opleidingsniveau.

IWI deed in 2010 onderzoek naar de armoedebestrijding in Nederland. IWI onderzocht of gemeenten, UWV en SVB met de uitvoering van het armoedebeleid bijdragen aan het verbeteren van de inkomenspositie van mensen met een laag inkomen. Ook ging IWI na of armoedebestrijding mensen activeert om weer aan het werk te gaan.

Een kwart van de mensen met een WWB-uitkering gaat niet zelf actief op zoek naar werk als er geen uitzicht is op een hoger inkomen. Voor deze mensen geldt overigens wel het uitgangspunt: werk boven uitkering. IWI is van oordeel dat handhaving op deze regel door gemeenten gewenst is.

Mensen met lage inkomens kunnen een beroep doen op verschillende regelingen voor financiële ondersteuning. Bijna iedereen kent de landelijke regelingen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Het gebruik ervan is zeer hoog. Gemeentelijke regelingen, zoals een kindertoeslag, kwijtschelding van lokale lasten of een kortingspas, zijn minder bekend.
Mensen in de bijstand zijn beter bekend met gemeentelijke regelingen dan mensen met een uitkering van UWV of SVB. Werkende armen zijn nog minder op de hoogte van gemeentelijke regelingen voor inkomensondersteuning. Toch kunnen ook mensen uit deze groepen aanspraak maken op een gemeentelijke aanvulling op hun uitkering of inkomen. IWI vindt dat er op lokaal niveau nog winst valt te boeken door intensivering van de voorlichting en meer samenwerking tussen de uitkerende instanties.

Met de intensivering van het armoedebeleid is ook het accent gelegd op het bevorderen van participatie. Daarbij tekent IWI aan dat armoedebestrijding en participatiebevordering in de praktijk nog aparte werkprocessen zijn. De meeste inkomensregelingen worden puur aan de hand van de inkomenssituatie toegepast.
Dat armoedebeleid het zoeken naar werk bevordert, blijkt niet uit het onderzoek. Daarbij spelen andere factoren een rol, zoals zelfredzaamheid en opleiding.

Bron: Persbericht IWI: http://www.iwiweb.nl/cgi-bin/as.cgi/0319000/c/start/file=/9319000/1f/j9vvgdedws2muq1/vil4lm2m9htj
Document bij: http://www.iwiweb.nl/cgi-bin/as.cgi/0319000/c/start/file=/9319000/1/j9vvgdedws2muq1/vil4l8076srk/f=n2p.pdf/tekst.pdf