wat-is-armoedeval

Gaat de 50+ partij ook aan het basisinkomen?

Een actief lid van de vereniging heeft een brief gestuurd aan Jan Nagel, naar aanleiding van mijn (@orthelius) opmerking over het verlagen van de AOW leeftijd naar 18 jaar of lager. We zijn benieuwd wat de reactie van de heer Nagel wordt.

Beste Hr. Jan Nagel en andere medewerkers van 50plus,

Ik ondersteun van harte uw programma en ideeën om het beleid t.a.v. o.a. ouderen en ouderenzorg sterk te verbeteren. Ik ben zelf al een paar jaar lid van de Vereniging Basisinkomen en ontdekte dat het zelfs mogelijk is de AOW “symbolisch” al bij 18 jaar te laten beginnen, (zie het volgend artikel: http://orthelius.info/Index.php/aow-moet-beschikbaar-zijn-vanaf-18-jaar-of-eerder/ ) al moeten we dan wel de afkorting “AOW” wijzigen in “OBI” ; het zal dan namelijk  “Onvoorwaardelijk Basis Inkomen” heten.
Dit dus in tegenstelling tot het huidige beleid om de leeftijd voor AOW alleen maar steeds meer te verhogen. Een OBI voor iedereen is betaalbaar omdat het voor een groot deel gaat om het ombuigen van geldstromen die nu reeds – maar in gecompliceerde bureaucratische systemen – rondgepompt worden. Deze bureaucratie op zich is geldverslindend en daar zou men eens drastisch op moeten bezuinigen.
Ik wil u graag uitnodigen om u eens in de informatie hierover te verdiepen, en dan hoop ik dat u net als ik zult zien dat een OBI bijvoorbeeld ertoe kan bijdragen dat er met gemak duizenden mensen méér in de (ouderen) zorg kunnen gaan werken, omdat lonen weer betaalbaar worden. (O.a. door afschaffen van belasting op arbeid). Werkloosheid t.g.v. bezuinigingen of crisis zal zelfs niet meer hoeven bestaan, omdat het werk a.h.w. herverdeeld kan worden. Door te werken vul je dan je eigen OBI aan, dus de prikkel om te werken blijft, maar dan op een mensvriendelijke manier i.p.v. via dwangmaatregelen door de UWV die zelf in een luxueus duur kantoorgebouw werkt.
Met een OBI is er zelfs geen enkele noodzaak meer om over een AOW leeftijd na te denken, simpelweg omdat die leeftijdsgrens wegvalt en ieder mens zijn eigen keuzes kan maken. Er is dan weer gelijkwaardigheid i.p.v. verschillen! En ouderen die wel willen blijven werken en hun wijsheid met jongeren delen, kunnen dat doen maar kunnen dat wel rustiger aan doen en ook zelf bepalen.
Meer informatie is te lezen op de website www.basisinkomen.nl .

In Duitsland is een groeiende beweging in opkomst, gesteund door vele wetenschappers en economen die achter dit idee staan. Nederland loopt echt achter wat dit betreft.
Indien u de duitse taal goed beheerst, kijkt u dan a.u.b. eens op deze websites voor meer informatie:
www.freiheit-statt-vollbeschäftigung.de
www.grundeinkommen.ch
www.buergerinitiative-grundeinkommen.de
www.grundeinkommen.de
www.einkommensagentur.de
www.bge-party.de
www.grundeinkommen-nein-danke.de
www.humane-wirtschaft.de
www.unterguggenberger.org
www.neueimpulse.org/dvd-projekte/fabian-film-ansehen/
www.sozialoekonomie.de
www.erster-mai.eu

Götz Werner, Veröffentlichungen zum Thema: 2007 „Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen: Interviews und Reaktionen“, 2007 „Einkommen für alle: Der dm-Chef über die Machbarkeit des bedingungslosen Grundeinkommens“, 2007 „Grundeinkommen und
Konsumsteuer, Impulse für “Unternimm die Zukunft”“, von Götz W. Werner und André Presse, Universitätsverlag Karlsruhe, dieses Buch ist als PDF unter dem Link:
http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/documents/2784 zu finden.
www.unternimm-die-zukunft.de
De film “Grundeinkommen” is op de nederlandse website met vertaling te zien en geeft een goed beeld van de filosofie rondom een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

http://basisinkomen.nl/wp/basisinkomen-de-film-nu-nederlands-ondertiteld

Mogelijk is dit een goede aanvulling op uw programma, en een manier om uw ideeën verder te onderbouwen.

Ik wens u nog van harte succes en veel nieuwe aanhang toe bij de verkiezingen van volgende week!
Astrid Hendriksen, Utrecht, 51 jr

Visieloosheid ten aanzien van het armoedeprobleem (update)

Economie zonder geld (diverse ingezonden brieven, Optiek/fd, 25 januari)

Uit de brief van M.J.J.M Schenkels te Dongen:

En volgens recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau groeit ook de armoede. Afhankelijk van de definitie zijn er al meer dan 1 miljoen mensen hier arm. De overheid doet niks aan dit soort problemen, behalve dan symptoombestrijding en symboolpolitiek.

Behalve geldeconomie bestaat er nog een ander soort economie, namelijk economie zonder geld. Dit heeft verschillende benamingen en de naam die ik gebruik is Zelfvoorzienings Ruil en Voorraadeconomie, kortweg ZRV-economie. Op de universiteiten waar men economie kan studeren gaat het uitsluitend over de geldeconomie. Als je iets wil leren over ZRV-economie moet je eerst een zoektocht verrichten en dan kom je tot de conclusie dat het onderwerp eigenlijk wordt doodgezwegen. En dat terwijl het een oplossing kan betekenen voor talloze problemen die nu niet op te lossen zijn. Bijvoorbeeld werkloosheid en armoede. Want in een ZRV-economie bestaan er geen loondienstbanen, maar alleen banen met betalingen in natura.

Commentaar:
Door JW Jongejans, Politiek filosoof

De zinloze voornemens om de aow-leeftijd op te voeren naar 67 jaar, terwijl de werkgeverswereld daarop helemaal niet te wachten staat, is tekenend door de politieke machteloosheid met betrekking tot de lastige leeftijdsopbouw van ons land. Er bestaan betere oplossingen zoals de optie van een basisinkomen, een degelijk voorstel van enkele decennia geleden. Bij een basisinkomen is bijvoorbeeld de hele sociale ambtelijke sector, zoals gemeentelijke sociale diensten en de dito afdeling op het ministerie van Sociale Zaken overbodig geworden. Het zou zinnig zijn als een officieel onderzoek zou worden gedaan naar de ZRV-economie en het daadwerkelijk introduceren van het basisinkomen. Pas als deze alternatieven gepubliceerd worden en publiek besproken worden, komt er meer evenwicht in het sociaal-economisch debat.

Bron: http://liberalisme1.web-log.nl/blog/2011/01/visieloosheid-ten-aanzien-van-het-armoedeprobleem.html

Naar aanleiding van het deel van het stukje hierboven dat ik had ingestuurd naar Optiek en het commentaar dat er neer onderzoek gedaan zou moeten worden naar ZRV-economie, het volgende.

Voor WOII, en ook nog vlak daarna, hadden wij een 2-zijdige economie: de ONDERBOUW van landbouwers en andere boeren, en de omstandigheid dat zowat de helft van de bevolking op het platteland woonde en daar werkte, en grotendeels door zelfvoorziening het eigen levensonderhoud produceerde; en de BOVENBOUW van de geld-economie, met veel minder mensen in loondienst dan tegenwoordig, en veel middenstanders, free-lancers en zzp-ers, al was dat woord nog niet uitgevonden.
Mensen die werkloos werden konden vanuit de stad bijna altijd terug naar het platteland omdat bijna iedereen toen nog boerenfamilie had.
NU, 60 jaar later, is het aantal boeren geslonken tot minder dan 5%, en door de afbraak van de loondienst-economie zijn er miljoenen werkloos geworden, die niet terug kunnen naar de zelfvoorzienende onderbouw, omdat die praktisch is verdwenen. Vandaar o.a. de opkomst van voedselbanken, die waren 60 jaar geleden totaal overbodig.
Nu kan de vrijwel EENZIJDIGE economie de problemen van massawerkloosheid en armoede aan de onderkant niet meer oplossen, maar door weer gedeeltelijk terug te gaan naar de ZRV-economie kan het wel.
Alleen kan dat niet meer op dezelfde manier, want de ZRV-economie is onbeschermd geen partij voor de agressieve geld-economie.
Het kan alleen op de manier, en dan aangepast, waarop dat al 1500 jaar gebeurt, via de blauwdruk van de Abdijen.
Een Abdij is een organisatie met een religieuze BOVENBOUW, maar daaronder is een economische ONDERBOUW, geheel bestaande uit ZELFVOORZIENING.
Het gaat dus om die zelfvoorzienende onderbouw, want daarin is er voor ieder WERK en een BASISINKOMEN in NATURA.

De religieuze bovenbouw is uit de tijd, en daardoor moeten veel abdijen worden opgeheven, maar de zelfvoorzienende onderbouw blijft niet alleen dezelfde mogelijkheden houden als vroeger, maar door de vooruitgang van de techniek zijn de mogelijkheden nog groter als vroeger.

Door de monniken te vervangen door al of niet werkloze burgers, al of niet met kinderen, en de reeks werkplaatsen uit te breiden, alsook het aantal diensten, kan een dergelijk model veel mensen helpen aan een vaste baan plus vast inkomen in natura.
Want, een abdij werkt niet met geld, want in de abdij zelf is geen geld in omloop. Alles geschiedt zonder te betalen. Ieder heeft een werk-taak, en daarvoor in ruil gratis wonen, eten, energie, kleding, tal van diensten etc etc.
Alle grond, gebouwen en verdere productiemiddelen zijn nl gemeenschappelijk eigendom, zonder schulden uiteraard.
De basis van een abdij is altijd een grote abdij-hoeve, vaak vroeger meerdere hoeven. Uit de opbrengst van landbouw en veeteelt etc etc worden in de eigen werkplaatsen de producten gemaakt voor de zelfvoorziening, en voor verkoop lokaal in de Abdijwinkel. Dit gebeurt nog steeds in bv de Abdij van Postel, onder Tilburg, net over de Belgische grens.
Deze heeft een eigen website en is ook te bezoeken. De Abdij is al zeer oud, meer dan 850 jaar, want ze is gesticht rond 1150.
Het zelfvoorzieningssysteem van de Abdij is effectief afgeschermd tegen de agressieve geld-economie, die er dan ook geen vat op heeft.
In België zijn nog meer zelfvoorzienende abdijen, alsook in Duitsland, Zwitserland etc. Ook in de Derde Wereld zijn er veel.

Dit model is dus zeer geschikt voor een groep die zelf een een eigen economische organisatie wil opzetten met door intelligente veelzijdige zelfvoorziening voor zeer velen een vaste, volledige en duurzame baan met een basisinkomen en hoger in natura. Geheel los van enige overheid.
Maar om het op te starten is eenmaal veel geld nodig, want een grote boerderij kost veel geld. Want land en gebouwen zijn in dit land helaas duur.
Maar ook daar zijn oplossingen voor.
Meer info op aanvraag via e-mail mjjmsc@hetnet.nl

M.Schenkels.

IWI: Armoedeval vaak geen belemmering om te gaan werken

Van de mensen die vanuit de bijstand werk vinden, geeft ruim 40 procent aan er financieel niet op vooruit te gaan. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze parttime werk vinden, ze nog schulden hebben, of omdat hun recht op een aanvullende uitkering vervalt. Ondanks deze ‘armoedeval’ blijft men wel aan het werk. Een hoger inkomen is dus lang niet voor iedereen het belangrijkste argument om werk te accepteren. Belangrijke drijfveren komen voort uit iemands mate van zelfredzaamheid en sociale omstandigheden zoals opleidingsniveau.

IWI deed in 2010 onderzoek naar de armoedebestrijding in Nederland. IWI onderzocht of gemeenten, UWV en SVB met de uitvoering van het armoedebeleid bijdragen aan het verbeteren van de inkomenspositie van mensen met een laag inkomen. Ook ging IWI na of armoedebestrijding mensen activeert om weer aan het werk te gaan.

Verder lezen