basisinkomen-voor-iedereen

Vrije Republiek Limburg voert basisinkomen in!

Het aandeel Limburgers in het nieuwe kabinet-Rutte is groot: Leers,Verhagen, Weekers. En niet te vergeten: gedoogsteuner Wilders. Wat is typisch Limburgs aan hen? Vertolken zij de Limburgse identiteit? Of  verraden zij die juist? Geeft Wilders. zoaLs hij pretendeert, Limburg daadwerkelijk terug aan de Limburgers? Of is dat een holle frase?

Filosoof René Gabriëls droomt van een Vrije Republiek Limburg

Het Limburgs Bevrijdingsfront vat haar idealen in 11 punten samen, wij geven hier alleen punt 3 weer. De rest kunt u lezen via onderstaande link.

PUNT 3. In een herenigd Limburg wordt het basisinkomen ingevoerd. Hierdoor kan een dam worden opgeworpen tegen de armoede die de gelijkevrijheid van Limburgers in toenemende mate ondermijnt. Uit het ‘Armoedesignalement 2010’ van het SCP en het CBS blijkt dat Heerlen, Maastricht en Vaals de twijfelachtige eer hebben tot de top 10 van Nederlandse gemeenten te behoren met de meeste arme mensen.

Bron: bladzij 56, 57 en 58 van http://www.zuidmagazine.nl/index.php/magazine/category/3-zuid-magazine-jaargang-2#

Lees hier het uitreksel:

Het basisinkomen moet na 20 jaar nu eens echt op de agenda in Nederland!

De Vereniging Basisinkomen viert dit jaar haar 20-jarig jubileum

De Vereniging Basisinkomen pleit voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere burger, waardoor o.a. armoede, werkloosheidproblematiek en veel geldverslindende en mensonterende bureaucratie tot het verleden kunnen gaan behoren.
In Duitsland is een groeiende beweging in opkomst voor invoering van het BGE, het Bedingungslose Grundeinkommen, gesteund door economen en andere wetenschappers, die inmiddels ook de Duitse politiek en media heeft bereikt.

Nu is de tijd om ook in Nederland de schouders eronder te zetten. De recente economische en politieke ontwikkelingen doen de behoefte, de noodzaak en daarmee juist de kansen toenemen. Nu is de tijd om ons recht op leven en vrije ontplooiing van onze persoonlijkheid, veilig te stellen.

Wij zijn dringend op zoek naar mensen die willen meehelpen met allerlei activiteiten, van informatie verspreiden tot meedenken, van administratieve ondersteuning tot vertaalwerk, (politieke) contacten leggen, enzovoort.

Heb je interesse in het onderwerp basisinkomen? Je bent welkom op één van onze bijeenkomsten, elke 3e zaterdag in het Milieucentrum Utrecht.

Je kunt je als (actief) lid aanmelden via de website, of informatie opvragen via het contactformulier.

Wil je lid worden, dan hoef je alleen maar onderstaand formulier in te vullen (en dit is geen 1-april grap)

 

De “spirituele” kant van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBI) kan een samenleving creëren die bewust leven en een gevoel van éénheid bevordert. De ware economie en politiek vanuit het hart. Verder lezen

Visieloosheid ten aanzien van het armoedeprobleem (update)

Economie zonder geld (diverse ingezonden brieven, Optiek/fd, 25 januari)

Uit de brief van M.J.J.M Schenkels te Dongen:

En volgens recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau groeit ook de armoede. Afhankelijk van de definitie zijn er al meer dan 1 miljoen mensen hier arm. De overheid doet niks aan dit soort problemen, behalve dan symptoombestrijding en symboolpolitiek.

Behalve geldeconomie bestaat er nog een ander soort economie, namelijk economie zonder geld. Dit heeft verschillende benamingen en de naam die ik gebruik is Zelfvoorzienings Ruil en Voorraadeconomie, kortweg ZRV-economie. Op de universiteiten waar men economie kan studeren gaat het uitsluitend over de geldeconomie. Als je iets wil leren over ZRV-economie moet je eerst een zoektocht verrichten en dan kom je tot de conclusie dat het onderwerp eigenlijk wordt doodgezwegen. En dat terwijl het een oplossing kan betekenen voor talloze problemen die nu niet op te lossen zijn. Bijvoorbeeld werkloosheid en armoede. Want in een ZRV-economie bestaan er geen loondienstbanen, maar alleen banen met betalingen in natura.

Commentaar:
Door JW Jongejans, Politiek filosoof

De zinloze voornemens om de aow-leeftijd op te voeren naar 67 jaar, terwijl de werkgeverswereld daarop helemaal niet te wachten staat, is tekenend door de politieke machteloosheid met betrekking tot de lastige leeftijdsopbouw van ons land. Er bestaan betere oplossingen zoals de optie van een basisinkomen, een degelijk voorstel van enkele decennia geleden. Bij een basisinkomen is bijvoorbeeld de hele sociale ambtelijke sector, zoals gemeentelijke sociale diensten en de dito afdeling op het ministerie van Sociale Zaken overbodig geworden. Het zou zinnig zijn als een officieel onderzoek zou worden gedaan naar de ZRV-economie en het daadwerkelijk introduceren van het basisinkomen. Pas als deze alternatieven gepubliceerd worden en publiek besproken worden, komt er meer evenwicht in het sociaal-economisch debat.

Bron: http://liberalisme1.web-log.nl/blog/2011/01/visieloosheid-ten-aanzien-van-het-armoedeprobleem.html

Naar aanleiding van het deel van het stukje hierboven dat ik had ingestuurd naar Optiek en het commentaar dat er neer onderzoek gedaan zou moeten worden naar ZRV-economie, het volgende.

Voor WOII, en ook nog vlak daarna, hadden wij een 2-zijdige economie: de ONDERBOUW van landbouwers en andere boeren, en de omstandigheid dat zowat de helft van de bevolking op het platteland woonde en daar werkte, en grotendeels door zelfvoorziening het eigen levensonderhoud produceerde; en de BOVENBOUW van de geld-economie, met veel minder mensen in loondienst dan tegenwoordig, en veel middenstanders, free-lancers en zzp-ers, al was dat woord nog niet uitgevonden.
Mensen die werkloos werden konden vanuit de stad bijna altijd terug naar het platteland omdat bijna iedereen toen nog boerenfamilie had.
NU, 60 jaar later, is het aantal boeren geslonken tot minder dan 5%, en door de afbraak van de loondienst-economie zijn er miljoenen werkloos geworden, die niet terug kunnen naar de zelfvoorzienende onderbouw, omdat die praktisch is verdwenen. Vandaar o.a. de opkomst van voedselbanken, die waren 60 jaar geleden totaal overbodig.
Nu kan de vrijwel EENZIJDIGE economie de problemen van massawerkloosheid en armoede aan de onderkant niet meer oplossen, maar door weer gedeeltelijk terug te gaan naar de ZRV-economie kan het wel.
Alleen kan dat niet meer op dezelfde manier, want de ZRV-economie is onbeschermd geen partij voor de agressieve geld-economie.
Het kan alleen op de manier, en dan aangepast, waarop dat al 1500 jaar gebeurt, via de blauwdruk van de Abdijen.
Een Abdij is een organisatie met een religieuze BOVENBOUW, maar daaronder is een economische ONDERBOUW, geheel bestaande uit ZELFVOORZIENING.
Het gaat dus om die zelfvoorzienende onderbouw, want daarin is er voor ieder WERK en een BASISINKOMEN in NATURA.

De religieuze bovenbouw is uit de tijd, en daardoor moeten veel abdijen worden opgeheven, maar de zelfvoorzienende onderbouw blijft niet alleen dezelfde mogelijkheden houden als vroeger, maar door de vooruitgang van de techniek zijn de mogelijkheden nog groter als vroeger.

Door de monniken te vervangen door al of niet werkloze burgers, al of niet met kinderen, en de reeks werkplaatsen uit te breiden, alsook het aantal diensten, kan een dergelijk model veel mensen helpen aan een vaste baan plus vast inkomen in natura.
Want, een abdij werkt niet met geld, want in de abdij zelf is geen geld in omloop. Alles geschiedt zonder te betalen. Ieder heeft een werk-taak, en daarvoor in ruil gratis wonen, eten, energie, kleding, tal van diensten etc etc.
Alle grond, gebouwen en verdere productiemiddelen zijn nl gemeenschappelijk eigendom, zonder schulden uiteraard.
De basis van een abdij is altijd een grote abdij-hoeve, vaak vroeger meerdere hoeven. Uit de opbrengst van landbouw en veeteelt etc etc worden in de eigen werkplaatsen de producten gemaakt voor de zelfvoorziening, en voor verkoop lokaal in de Abdijwinkel. Dit gebeurt nog steeds in bv de Abdij van Postel, onder Tilburg, net over de Belgische grens.
Deze heeft een eigen website en is ook te bezoeken. De Abdij is al zeer oud, meer dan 850 jaar, want ze is gesticht rond 1150.
Het zelfvoorzieningssysteem van de Abdij is effectief afgeschermd tegen de agressieve geld-economie, die er dan ook geen vat op heeft.
In België zijn nog meer zelfvoorzienende abdijen, alsook in Duitsland, Zwitserland etc. Ook in de Derde Wereld zijn er veel.

Dit model is dus zeer geschikt voor een groep die zelf een een eigen economische organisatie wil opzetten met door intelligente veelzijdige zelfvoorziening voor zeer velen een vaste, volledige en duurzame baan met een basisinkomen en hoger in natura. Geheel los van enige overheid.
Maar om het op te starten is eenmaal veel geld nodig, want een grote boerderij kost veel geld. Want land en gebouwen zijn in dit land helaas duur.
Maar ook daar zijn oplossingen voor.
Meer info op aanvraag via e-mail mjjmsc@hetnet.nl

M.Schenkels.

Nieuwjaarsbijeenkomst Vereniging Basisinkomen 15 januari

Onze vereniging bestaat twintig jaar. Sinds 31 januari 1991 is de Vereniging Basisinkomen (voluit: Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen) de verzamelplaats voor mensen die zich actief of ondersteunend sterk maken voor de invoering van een basisinkomen in Nederland.

Graag beginnen we dit jubileumjaar met een nieuwjaarsbijeenkomst. We hopen deze middag veel vrienden en vriendinnen van het basisinkomen te mogen verwelkomen!

  • Plaats: Milieucentrum, Oudegracht 60, Utrecht
  • Dag: 15 januari 2011
  • Tijd: 12:30 – 16:30 uur

Het programma ziet er zo uit:

  • vanaf 12.30 uur: Inloop
  • 13.00 – 13.45 uur: Open gesprek over de rol van onze vereniging
  • 14.00 – 15.00 uur: Presentatie door Hans van Steenbergen
  • 15.15 – 16.00 uur: Open uitwisseling met Hans van Steenbergen
  • tot 16.30 uur: Napraten en afsluiting

We beginnen om half twee met een open gesprek. Er zijn genoeg (potentiële) voorstanders van het basisinkomen. Hoe kan onze vereniging een sterk verbindende en activerende rol spelen?

Vanaf twee uur zal Hans van Steenbergen een presentatie houden. Hans is oprichter van Producenten- en Consumentencoöperatie PROCO. Hij was elf jaar senior financieel beleidsmedewerker bij Arbeidsvoorziening en het Centrum voor Werk en Inkomen.

Hij is politiek actief voor de Partij voor Mens en Spirit (MenS) en stond voor deze partij op de tweede plaats van de kieslijst tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010.

In zijn presentatie zal hij uit de doeken doen hoe volgens hem een gezonde economie eruit ziet. Maakt het basisinkomen onderdeel uit van zijn economische inrichting, en zo ja: in welke vorm?

Routebeschrijving

Het Milieucentrum is gesitueerd aan de noordelijke tak van de Oudegracht (komende van het centraal station: nadat het Vredenburg is overgegaan in de Lange Viestraat gaat u meteen na de brug (Viebrug) links. Het Milieucentrum is dan na ruim 100 meter aan uw rechterhand).

Contributie

Tot slot willen we alle leden vragen om de jaarlijkse contributie over te maken naar postgiro 1890919. Het minimumbedrag is € 35 (of € 10 voor wie een laag inkomen heeft). Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Andries Wijma (voorzitter)

Alternatief geld

Maar dat is toch verboden! Dat is de meest gehoorde reactie als ik bij lokale politici of lokale MKB’ers begin over lokaal geld. Men weet niet eens waar het over gaat en ze verklaren het zelf al verboden!

Natuurlijk is het niet verboden! Immers dan zou iedere transactie waar geen officieel geld bij is gebruikt verboden moeten worden. Dan zou uiteindelijk vrijwilligerswerk ook verboden moeten worden. Immers is dat ook een transactie waarbij geen officieel geld gebruikt worden.
Het staat u vrij transacties te doen, als u eventuele verschuldigde belastingen maar in de officiële staatsmunt gaat afrekenen.
Daarom is een lokale (girale) munt met een omrekeningsfactor van 1 op 1 met de euro zo’n goed idee. Dat maakt het berekenen van de belasting zo eenvoudig mogelijk. In feite zijn lokale munten vaak ook gebaseerd op de officiële munt. Die officiële munt dient ook als onderliggende waarde. De Euro is er dus wel, maar ze staat vast op een bankrekening. De lokale munt is altijd weer in te wisselen voor de Euro. Er zijn altijd evenveel lokale munten in omloop als dat er Euro’s op de bankrekening staan. De transacties worden onderling tussen de deelnemers alleen in lokale munten gedaan. Door een strafrente te rekenen over de houders van het lokale geld wordt gestimuleerd het snel rond te laten gaan. Dat snel rondgaan is een enorme impuls voor de economie. Alles gaat dan sneller lopen. Niemand hoeft meer te wachten. De hoeveelheid cash die aangehouden moet worden (en dat is duur) kan enorm teruggebracht worden. Door inwisselen terug naar de Euro meteen kleine boete te laten plaatsvinden wordt gestimuleerd de lokale munt ook weer voor betaling te gebruiken. Het klinkt niet positief, negatieve rente en boete, maar het werk enorm goed en verhoogd het saamhorigheidsgevoel en versterkt de samenleving. Ook dat zijn positieve gevolgen van een lokale munt.
Er zou nu eigenlijk een bedrijf op moeten staan die heel de basis voor lokale munten gaat aanleveren voor regio’s en plaatsen waar ze er mee aan de slag willen Er is namelijk een goede infrastructuur voor nodig. Duidelijk is al wat er nodig is, het kost echter zoveel moeite om overal het wiel te moeten uitvinden. Slimme ondernemers, waar blijven jullie?
De banken doen het waarschijnlijk niet, want die verdienen te veel aan de Euro. Voor hen zou het door de collega’s als verraad aan de Euro gezien kunnen worden. Misschien dat een nieuwe bank hiervoor nodig zal zijn? Wie weet www.deblijebank.nl.

Auteur: Tom Lassing
Bron: http://forum.beursbox.nl/2011/01/07/alternatief-geld/

Basisinkomen onder voorwaarden werkt averechts

Waarom zouden er geen voorwaarden aan een basisinkomen moeten zitten?

Veelal word gedacht dat een basisinkomen voor iedereen zonder voorwaarden meer nadelen heeft dan voordelen ten opzichte van de huidige uitkeringsstelsel(s). Niets is minder waar. Vooroordelen als “het is te duur” en “er is dan geen prikkel meer om te werken”, zijn onderzocht en de uitkomsten zijn voor velen toch opmerkelijk te noemen. Dat onderzoek richtte zich overigens niet direct op een basisinkomen maar op de manier waarop mensen keuzes maken, zowel op collectief niveau als individueel niveau. Verder lezen

Waar blijven de voorstanders van een basisinkomen?

De afgelopen weken stond de Bijstandsbond in de discussie over het sneeuwruimen in de ideologische vuurlinie waar het gaat om de koppeling van arbeid en inkomen en de verdediging van het traditionele arbeidsethos. Onze kritiek op die koppeling en op het arbeidsethos hebben wij nooit onder stoelen of banken gestoken. Wij zijn vanwege onze standpunten in de sijk genomen door rechts-radikale media, hebben bij andere media wel ons standpunt naar voren kunnen brengen, en worden op internet bestookt met reacties van vooral anonieme zogenaamde reaguurders die ons proberen neer te zetten als waardeloze losers, die egoisitisch en a-sociaal zijn en een gebrek aan solidariteit vertonen. Aan de andere kant hebben we ook veel positieve reacties gehad en proberen sommige individuen en websites het voor ons op te nemen. Wij proberen ons zo goed mogelijk te verdedigen en worden daarbij geconfronteerd met de wetten van de moderne media: het gaat om slogans, ze zeggen tegen ons: gaat u het nu in drie minuten vertellen, of: het item op televisie is precies twee minuten. In die twee minuten moeten zowel voor als tegenstanders aan het woord komen. Wat er aan beeld, geluid en tekst wordt geproduceerd heb je maar beperkt invloed op. Je praat een kwartier als Brugman en er wordt 1 minuut uitgezonden. (Of minder). Het gaat over beeldvorming, snelle indrukken, vaak oppervlakkig, waar onze tegenstanders heel getraind in zijn. En veel kijkers zijn zich er niet of nauwelijks van bewust dat de weergave in de media een systematische vertekening is van andere werkelijkheden. Verder lezen

Tegenstanders van het basisinkomen weten van wanten

Een idee verhit de gemoederen. Drogisterij-oprichter en miljardair Götz Werner vecht al jaren voor een nationaal basisinkomen: 1000 Euro per maand zou iedere burger moeten  krijgen – ongeacht de maatschappelijke behoefte. Een door hem gefinancierd onderzoek zorgt bij de aanhangers voor vreugde. Sommige economen hebben hun bedenkingen.
Verder lezen