Vereniging Basisinkomen

Slimme en domme belastingen

Leuker kan het wel degelijk, en ook een stuk slimmer. De regering plant een BTW-verhoging. Sommige belastingen dienen alleen maar om veel poen binnen te halen voor de overheid. Andere belastingen zorgen juist voor een gewenste gedragsverandering bij calculerende burgers. Wat is slim en wat is dom?

Verder lezen

Vrije Republiek Limburg voert basisinkomen in!

Het aandeel Limburgers in het nieuwe kabinet-Rutte is groot: Leers,Verhagen, Weekers. En niet te vergeten: gedoogsteuner Wilders. Wat is typisch Limburgs aan hen? Vertolken zij de Limburgse identiteit? Of  verraden zij die juist? Geeft Wilders. zoaLs hij pretendeert, Limburg daadwerkelijk terug aan de Limburgers? Of is dat een holle frase?

Filosoof René Gabriëls droomt van een Vrije Republiek Limburg

Het Limburgs Bevrijdingsfront vat haar idealen in 11 punten samen, wij geven hier alleen punt 3 weer. De rest kunt u lezen via onderstaande link.

PUNT 3. In een herenigd Limburg wordt het basisinkomen ingevoerd. Hierdoor kan een dam worden opgeworpen tegen de armoede die de gelijkevrijheid van Limburgers in toenemende mate ondermijnt. Uit het ‘Armoedesignalement 2010’ van het SCP en het CBS blijkt dat Heerlen, Maastricht en Vaals de twijfelachtige eer hebben tot de top 10 van Nederlandse gemeenten te behoren met de meeste arme mensen.

Bron: bladzij 56, 57 en 58 van http://www.zuidmagazine.nl/index.php/magazine/category/3-zuid-magazine-jaargang-2#

Lees hier het uitreksel:

Vereniging Basisinkomen bestaat 20 jaar, is er wat veranderd de afgelopen 5 jaar?

Dit jaar bestaat vereniging Basisinkomen 20 jaar, is er wat veranderd sinds het vorige lustrum? Alleen de webmaster heet Robin, maar de award is nog niet uitgereikt!

Symposium Basisinkomen Utrecht

Senator Nele Lijnen steekt Vereniging Basisinkomen hart onder de riem

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Vereniging Basisinkomen Nederland, werd op 19 januari jl. in Utrecht een jubileumsymposium gehouden. Voorzitter Michiel van Hasselt verwelkomde er de ‘vriendinnen en vrienden’ van de Vereniging Basisinkomen en was zeer verheugd met de aanwezigheid van Senator Nele Lijnen van Vivant.

Nadat mede-oprichtster en voormalig voorzitter Saar Boerlage een ere-lidmaatschap met applaus kreeg toegewezen, leidde Wim De Boer, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer, een geanimeerd forum met reflectie op 15 jaar gedachte- en beleidsvorming rond het Basisinkomen in Nederland.

Hoewel alle sprekers geloof houden in het ideaal van een basisinkomen, deelden ze ook in verschillende mate een zeker scepticisme over de realisatie ervan. Terwijl in de jaren ’90 de tijdsgeest tegen zat, is het in de laatste jaren heel stil geworden rond het idee van het Basisinkomen. Geen enkele politiek partij durft of wil er zich voor engageren. Nochtans staat bijv. voormalig Minister van Financiën Zalm achter het Basisinkomen concept, omwille van zijn eenvoud en efficiëntie.

Verschillende strategiën werden besproken om het Basisinkomen op de agenda te krijgen of op termijn te kunnen realiseren. Professor Arjen van Witteloostuijn, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, gaf aan hoe de ‘regelgeving ecologie’ een organische weerstand vormt tegen een vereenvoudigde structurele ingreep die voor het duurzaam invoeren van het Basisinkomen nodig is. Pas in of na een crisis, is er kans om radicaal in te grijpen en heel wat heilige huisjes te laten sneuvelen. Nu niet…

Tijdens het debat nam Senator Nele Lijnen het woord en gaf in een kort betoog aan waarom Vivant in België durft te streven naar de invoering van een vrijheidsinkomen en hoe dit ook stapsgewijs zou kunnen gerealiseerd worden. Zij verwees hier o.a. naar de passage van de ‘hervorming van de personenbelasting’ zoals Guy Verhofstadt die bepleit in zijn Vierde Burgermanifest. De eerste onbelaste schijf van 500 euro kan op termijn de ruimte creëren voor een algemeen aanvaard basisinkomen op dat niveau.

Senator Nele Lijnen benadrukte tot slot het universeel karakter van het recht op een basisinkomen en haar motiverende woorden kregen een warm instemmend applaus.
Ter afsluiting van de vragen- en discussieronde, presenteerde Patrick Colemont het ‘succesje’ van het 540-euro-briefje als campagne-middel en suggereerde hij aan de Vereniging Basisinkomen om jaarlijks een ‘Recht Op BasisINkomen’ of Robin – award (cursivering van Robin) uit te reiken aan een bekende Nederlander die het basisinkomen promoot.

Tijdens de aansluitende receptie interviewde VPRO-reporter Micha Boers een aantal sprekers en gasten voor het Radio 1 programma ‘de Ochtenden’. Dit ‘Interview’-verslag kan u horen via www.ochtenden.nl, dinsdag, 23 januari 2007, 32:35 tot 41:40.

Verslag: Patrick Colemont

 

Bron: http://www.nelelijnen.be/snelnieuws.cfm?snelnieuwsID=107

Het basisinkomen moet na 20 jaar nu eens echt op de agenda in Nederland!

De Vereniging Basisinkomen viert dit jaar haar 20-jarig jubileum

De Vereniging Basisinkomen pleit voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere burger, waardoor o.a. armoede, werkloosheidproblematiek en veel geldverslindende en mensonterende bureaucratie tot het verleden kunnen gaan behoren.
In Duitsland is een groeiende beweging in opkomst voor invoering van het BGE, het Bedingungslose Grundeinkommen, gesteund door economen en andere wetenschappers, die inmiddels ook de Duitse politiek en media heeft bereikt.

Nu is de tijd om ook in Nederland de schouders eronder te zetten. De recente economische en politieke ontwikkelingen doen de behoefte, de noodzaak en daarmee juist de kansen toenemen. Nu is de tijd om ons recht op leven en vrije ontplooiing van onze persoonlijkheid, veilig te stellen.

Wij zijn dringend op zoek naar mensen die willen meehelpen met allerlei activiteiten, van informatie verspreiden tot meedenken, van administratieve ondersteuning tot vertaalwerk, (politieke) contacten leggen, enzovoort.

Heb je interesse in het onderwerp basisinkomen? Je bent welkom op één van onze bijeenkomsten, elke 3e zaterdag in het Milieucentrum Utrecht.

Je kunt je als (actief) lid aanmelden via de website, of informatie opvragen via het contactformulier.

Wil je lid worden, dan hoef je alleen maar onderstaand formulier in te vullen (en dit is geen 1-april grap)

 

Aanvraagformulier Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Per deze maand kunnen alle ingezetenen in Nederland aanspraak maken op een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.  De wet OBI is nog niet door de eerste kamer, maar het ziet er naar uit dat dit binnenkort gaat gebeuren.  Een nipte meerderheid van de eerstekamerleden blijkt fervent voorstander te zijn van een Onvoorwaardelijk Basinkomen (OBI)

De plotselinge ommezwaai van de politiek is niet te verklaren, maar wel logisch.  De Europese gemeenschap heeft in het geheim een duidelijke agenda voor de invoering van het OBI voorbereid (zie artikel Europa is klaar voor een basisinkomen). De tijdlijn voor deze agenda lag nog na 2012, maar de recente ontwikkelingen hebben daar aanleiding toe gegeven. De positieve resultaten in landen als Brazilië, Iran, China en Namibië hebben in diverse Europese landen het Basisinkomen op de eigen politieke agenda gezet.

De Vereniging Basisinkomen heeft het voorrecht om reeds nu een inventarisatie te maken van mensen die zich beschikbaar willen stellen voor een OBI. De invoering zal in twee jaar tijd geschieden. Mocht u direct aanspraak willen maken op een OBI, dan verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. U staan dan bovenaan de lijst. De mensen die zich niet opgeven zullen via een random methode worden geselecteerd voor het ontvangen van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Natuurlijk is dit een 1-april-grap van de webmaster, maar u mag natuurlijk altijd uw gegevens opsturen. Lid worden van de vereniging Basisinkomen kunt u hier, dan heeft u meer kans op een OBI- Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Aanvraagformulier verwijderd vanwege spam

(contact-form 3 “Contact Lidworden_copy”)

De “spirituele” kant van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBI) kan een samenleving creëren die bewust leven en een gevoel van éénheid bevordert. De ware economie en politiek vanuit het hart. Verder lezen

Waarom een basisinkomen?

Laten we teruggaan naar het fundament van dit alles:
De aarde, het land, de bodem, kortom de grond onder onze voeten, is geen consumptieartikel. Het wordt niet geproduceerd en geconsumeerd zoals de goederen in onze economie. Grond groeit niet zoals gewassen en komt niet op de schroothoop terecht zoals auto’s en wasmachines. Grond kan alleen maar worden gebruikt (of misbruikt), zoals de lucht, het water en de zon. Die zijn ook niet te koop. Grond wel, en dat is verkeerd (in onze mening), omdat grond gratuït is en omdat grond er vóór alle mensen is. Daarom hoort grond niet thuis in ons economische leven zoals wij dat nu gewend zijn. Het is voor ons heel normaal om grond te verhandelen als een product. Grond is (als je goed erover nadenkt) een natuurlijk gegeven dat onderdeel uitmaakt van ons leefmilieu. Omdat de aarde vóór iedereen is en niet vàn iedereen, willen wij af van eigendom van de grond en daarvoor in de plaats zetten gebruik van de grond. Dat gebruik levert geld op in de vorm van gebruiksrecht, pacht, e.d. Dat geld is gemeenschapsgeld en wordt besteed aan algemene zaken zoals infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, e.d. Grond is dan geen product meer van commercie, speculatie, e.d. Verder lezen

Nieuwjaarsbijeenkomst Vereniging Basisinkomen 15 januari

Onze vereniging bestaat twintig jaar. Sinds 31 januari 1991 is de Vereniging Basisinkomen (voluit: Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen) de verzamelplaats voor mensen die zich actief of ondersteunend sterk maken voor de invoering van een basisinkomen in Nederland.

Graag beginnen we dit jubileumjaar met een nieuwjaarsbijeenkomst. We hopen deze middag veel vrienden en vriendinnen van het basisinkomen te mogen verwelkomen!

  • Plaats: Milieucentrum, Oudegracht 60, Utrecht
  • Dag: 15 januari 2011
  • Tijd: 12:30 – 16:30 uur

Het programma ziet er zo uit:

  • vanaf 12.30 uur: Inloop
  • 13.00 – 13.45 uur: Open gesprek over de rol van onze vereniging
  • 14.00 – 15.00 uur: Presentatie door Hans van Steenbergen
  • 15.15 – 16.00 uur: Open uitwisseling met Hans van Steenbergen
  • tot 16.30 uur: Napraten en afsluiting

We beginnen om half twee met een open gesprek. Er zijn genoeg (potentiële) voorstanders van het basisinkomen. Hoe kan onze vereniging een sterk verbindende en activerende rol spelen?

Vanaf twee uur zal Hans van Steenbergen een presentatie houden. Hans is oprichter van Producenten- en Consumentencoöperatie PROCO. Hij was elf jaar senior financieel beleidsmedewerker bij Arbeidsvoorziening en het Centrum voor Werk en Inkomen.

Hij is politiek actief voor de Partij voor Mens en Spirit (MenS) en stond voor deze partij op de tweede plaats van de kieslijst tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010.

In zijn presentatie zal hij uit de doeken doen hoe volgens hem een gezonde economie eruit ziet. Maakt het basisinkomen onderdeel uit van zijn economische inrichting, en zo ja: in welke vorm?

Routebeschrijving

Het Milieucentrum is gesitueerd aan de noordelijke tak van de Oudegracht (komende van het centraal station: nadat het Vredenburg is overgegaan in de Lange Viestraat gaat u meteen na de brug (Viebrug) links. Het Milieucentrum is dan na ruim 100 meter aan uw rechterhand).

Contributie

Tot slot willen we alle leden vragen om de jaarlijkse contributie over te maken naar postgiro 1890919. Het minimumbedrag is € 35 (of € 10 voor wie een laag inkomen heeft). Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Andries Wijma (voorzitter)

Waar komt toch die goede man van het beeldmerk basisinkomen vandaan?

Khusro II of Chosro II ( 590 628), een zoon van koning  Hormizd IV, was  sjah van de  Sassaniden. De dynastie van de Sassaniden vormde het koningshuis van het Perzische rijk van de 3e eeuw tot de 7e eeuw . Khusro II was van 619 – 628 ook heerser over Egypte, een circa 9 jaar durend intermezzo in de Byzantijnse tijd.

Hij is de koning die is weergegeven in het relief van Taq-e-Bustan. Hij schreef keizer  van  Byzantium een brief die een waar kunststuk vol beledigingen en laster tegen de God van de christenen was. Heraclius viel het Perzische rijk binnen in  623 en vernietigde Ganzak de hoofdstad van Ardashir met de grote vuur-tempel van het Zoroastrisme, de  Takht-E Soleyman tempel. Khusro’s generaal  Shahrbaraz zag echter in  626 kans weer in de aanval te gaan en nam  Constantinopel in de tang door een bondgenootschap met de Avaren aan te gaan.

De Avaren en hun Slavische bondgenoten echter werden ter zee verslagen en Shahrbaraz moest zich terugtrekken. Daarna kon Heraclius, die nog in het Oosten was (in  Lazica) een bondgenootschap aangaan met de  Khazaren en in de  Kaukasus en in  Armenië de Perzen verslaan. In december  627 kwam de uiteindelijke beslissing bij  Ninive. Khusro moest vluchten en werd vermoord. De oorlog zou het einde inluiden van het Zoroastrische  Perzie omdat hun rijk er bijzonder verzwakt door zou raken. Het  Arabische rijk was de spreekwoordelijke derde hond die er met het been vandoor ging. Zijn opvolger was  Kavad II.

Sassanidische munten zijn ingericht met originele Perzische patronen en geslagen in goud, zilver en koper. De gouden Sassanidische drachme werd alleen gebruikt in de buitenlandse handel, waardoor ze zeer zeldzaam zijn. Zilveren munten werden gebruikt als de belangrijkste valuta in Mesopotamië, waar nu voornamelijk Irak ligt. Dat hele gebied behoorde destijds tot het Perzische rijk. De munten werden zelfs verspreid in aangrenzende regio’s.

Het Sassanidische tijdperk wordt beschouwd als een van de belangrijkste en meest invloedrijke historische perioden in Iran, getuige de hoogste prestaties van de Perzische beschaving. Veel opmerkelijke stukken uit de Pahlavi literatuur werden toen geschreven en de  Sassanidische muziek bereikte haar hoogtepunt. Veel sporten, zoals waterpolo komen naar voren als tijdverdrijf voor royalty’s in deze periode.
Bronnen (enigszins aangepaste tekst van):